CCI-EE CCI

CCI, CCI-EE kasutamisest ehitise elukaareülesel klassifitseerimisel

CCI tähistab lühendit sõnadest Construction Classification International (CCI) ning esitab ehitise (hooned/infra) klassifitseerimissüsteemi üle selle elukaare. CCI raamistik baseerub EN ISO 12006-2 standardil, milles esitatud tabelid (klassid) on jagatud kahte suuremasse gruppi:

 • CCI tuumiktabelid (Ehitatud ruum, Ehituskompleks, Ehitis, Ehituselement: Funktsionaalne süsteem, Tehniline süsteem, Ehituskomponent – nn rohelised tabelid, vt joonis 1)
 • lokaalsed tabelid (kõik ülejäänud, joonisel 1 kui kollased/punased lahtrid).

Seega esitab CCI-EE kui rahvuslik versioon CCI klassifitseerimissüsteemist nii CCI tuumiktabeleid kui ka lokaalseid tabeleid sektsioonidest ehitusprotsess ning ehitusressurss. CCI tuumiktabelite sisud baseeruvad EN IEC/ISO 81346 standarditel (välja arvatud Ehitis, Ehituskompleks – mille standarditesse lisamise arutelu on veel käimas). Samas kui CCI-EE tabelid teistel standarditel/juhenditel, mida on osaliselt ehitussektor juba varasemalt kasutanud enne CCI-EE rakendusi. CCI tuumiktabelid on leitavad veebilehelt: https://cci-collaboration.org/, samas kui CCI-EE tabelid (kakskeelsena – eesti/inglise) alla laaditavad Ehituskeskuse veebilehelt: https://ehituskeskus.ee/kasulikku/cci/.

Joonis 1. Rohelised tabelid on CCI tuumiktabelid, kollased/punased kuuluvad CCI-EE alla (neid tuumiktabelid veel ei kirjelda)

Selles postituses vaatame, kuidas CCI/CCI-EE saab rakendada läbi erinevate tarkvarade/rakenduste, mida ehitussektor kasutab väga erinevate, ehitisega seotud ning kogu elukaart hõlmavates tegevustes. Toome näited nii hoonete kui infraehituse vallast. Oluline on rõhutada, et sõltumata kasutatavast tarkvarast kasutaksime ühetaolist klassifitseerimise süsteemi, et koondinfona (või siis ekspordituna avatud formaatidesse) oleks informatsioon nii inim- kui masinloetav.

Märkus. Enne kui tarkvaras CCI-EE põhimõtteid rakendama asud, on soovitav tutvuda CCI / CCI-EE ja klassifitseerimsisüsteemi põhimõtetega Ehituskeskus veebilehel (sh juhendid/seminarid): https://ehituskeskus.ee/cci/cci-ja-excel-tabelid/

Hetke nimekiri käsitletavatest tarkvaradest:

 • Tarkvarade mallid (eelversioonid)
 • Klassifitseerimise näited
  • Autodesk AutoCAD
  • Autodesk AutoCAD Architecture / MEP
  • Autodesk Civil 3D
  • Autodesk Revit

Tarkvarade mallid (eelversioonid)

Eestikeelsed

Ingliskeelsed

Märkus. AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Autodesk Civil 3D näidismallid baseeruvad vaikimisi mallidel, mis tarkvaradega kaasa tulevad, kuhu on lisatud CCI (CCI-EE) spetsiifikast tulenevad: Property Set Definitions, List Definitions, Classification Definitions.

Märkus. Autodesk Revit osas on antud erinevad variandid, nii Autodesk Revit mall (*.rte), jagatud parameetrite fail (Shared Parameters) kui ka BIM Interoperability Tools (Standardized Data) plugina jaoks vajalikud ettevalmistused (MS Excel fail + jagatud parameetrite fail). Sõltuvalt Autodesk Revit ning BIM Interoperability Tools versioonist pead jagatud parameetrite faili (SP_StandardizedData.txt) kopeerima järgmisesse asukohta: C:\Program Files (x86)\Autodesk\BIT\<Revit version number>\Resources\

Märkus. TXT faili kopeerimisvajaduse näol on tegemist teadaoleva probleemiga BIM Interoperabtility Tools arendajatele ning loodetavasti hilisemates versioonides ei ole vaja seda TXT faili kopeerida ning uued omadused tekitatakse automaatselt Exceli faili baasil – samas on alati võimalik need omadused eeldefineerida ka projekti malli, mistõttu ongi antud Autodesk Revit projekti mall lisaks).

Märkus. Pane tähele, et varasemates BIM Interoperatbility Tools versioonides oli jagatud parameetrite faili nimetus kui SP_ClassificationManager.txt (sisulist erinevust ei ole, ainult nimetus muudetud).

Märkus: Faili nimetused sisaldavad viidet CCI / CCI-EE versioonile. Näiteks, mall CCI-template-EST-C3D_CCI-EE-2022.06.0.1.dwt lähtub CCI-EE Exceli faili versioonist: CCI-EE-2022.06.0.1.xls.


Klassifitseerimise näited

Selles osas toome näiteid, kuidas erinevates tarkvarades on klassifitseerimine võimaldatud, mida saad eelnevas sektsioonis esitatud mallidega ise järgi teha.


Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD tarkvara on kasutatud väga erinevate joonestamise- ning modelleerimisega seotud ülesannete juures ning seda on võimalik väga edukalt kasutada ka ühe osana BIM/korrashoiu mudelitele infosisu loomiseks, kuid kuna see ei toeta omaduste grupi funktsionaalsust (ingl property set), mida saab eksportida IFC faili, siis seda selles postituses rohkem ei käsitleta. Samas tuleme selle juurde tagasi läbi AutoCAD vertikaaltoodete nagu AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP ning Autodesk Civil 3D, sest üldiseid 2D/3D komponente saab klassifitseerida just nendes vertikaaltoodetes. Lisaks on oluline märkida, et kuna paljud teised tarkvarad kasutavad AutoCAD tarkvara oma baasplatvormina, siis tuleb tähele panna, mismoodi on klassifitseerimist nendes lisatoodetes (või pluginates) võimaldatud.


AutoCAD Architecture / MEP

AutoCAD Architecture / MEP on levinud, ehituskomponendil baseeruv, modelleerimise platvorm enne kui meieni jõudis Autodesk Revit (Autodeski kui tarkvara tootja poolt vaadatuna). Ja eks seda kasutatakse tänini, kuna ka Architecture / MEP platvormi kasutavad mitmed lisatarkvarad oma alusplatvormina (nt hsbcad, MagiCAD). Lisaks toetavad need ka IFC eksporti.

AutoCAD Architecture / MEP / Autodesk Civil 3D: Alustame ühisosast. Kõigi eelnimetatud kolme tarkvara juures kasutame klassifitseerimise eeldefineerimiseks esmalt Style Manager dialoogi. Liigume sektsiooni: Multi-purpose Objects > Classification Definitions, kust leiame CCI / CCI-EE klassifikaatorid juba eeldefineeritult (juhul kui kasutame eelnevalt toodud malli, vt joonis 2).

Joonis 2. AutoCAD vertikaaltoodete Style Manager dialoog, milles avatud sektsioon Classification Definitions

Kuna iga definitsioon peab omama teatud unikaalset väärtust, esitatakse see läbi omaduste tabeli (vaata: CCI-EE, RI alamleht), kust võib leida enamlevinud omadused, mis on omakorda seotud mõne standardi või teise allikaga (sh ETIM, IFC omadused). Näiteks, CCI komponendi tabeli kood tuleneb sektsioonist AC ning omab unikaalset omaduse nimetust: AC175 (vt joonis 3).

Joonis 3. CCI-EE tabeli RI tööleht, milles esile tõstetud omadus AC175

Nimetus kaasab ka tekstilist osa, mis võiks olla nii lühike kui võimalik, et muuta omadus lihtsamini loetavaks mistahes tarkvaras/teenuses jne. Seega on antud omadus nimetatud vaikimisi kui AC175_cciCOcode, mis unikaalselt määratleb selle tabeliga seotud sisu (klassi koodi) ja seda mistahes tarkvaras/platvormil/veebiteenuses. Sisuline pool tuleneb otse CCI-EE, CO tabelist, kust lisaks klassifikaatorile (täheline osa) võib leida ka mõiste ning definitsiooni. Näiteks mõistet kui kirjeldust võib samuti kaasata infosisu edastamisel, kuid selleks on omaette omadus (antud näites AC180). Neid klassifitseerimise definitsioone (Classification Definitions) saab rakendada erinevatele projekteeritavatele/esitatavatele varadele läbi dialoogi paani Applies To (pane tähele, et Architecture/MEP vaates võib see sektsioon olla lühem – vähem komponente – kui seda on Civil 3D vaates, joonis 4).

Joonis 4. AutoCAD vertikaaltoodete Style Manager dialoog, milles avatud sektsioon Classification Definitions ja paan Applies To

Seejärel saab neid klassifikaatoreid kasutada juba läbi Properties paleti (vt joonis 5) ning juhul kui see kantakse üle (eksporditakse) IFC faili, lisatakse see nn põhiklassifikaator sektsiooni IfcClassificationReference alla.

Joonis 5. Klassifikaatori lisamine Properties paletilt, AC145_cciCEcode reale

IfcClassficationReference sektsioon peale IFC eksporti (Trimble Connect näitel, joonis 6).

Joonis 6. Trimble Connect näide, milles avatud AutoCAD Architecture/MEP tarkvarast eksporditud joonis, vt sektsioonis IfcClassificationReference (leitav dialoogi paremast ülaosast)

AutoCAD Architecture / MEP / Autodesk Civil 3D: Lisaks Classification Definitions sektsioonile, on CCI klassifikaatorid kaasatud joonise malli ka läbi List Definitions valikute (vt joonis 7). See lihtsustab viitetunnuste lisamist läbi omaduste grupi (Property Set Definitions), mis koosnevad nii klassifikaatorist (täheline osa) kui ka numbrilisest (nt tüübi tunnus, ID väärtus või ka mõlemad, vt hilisemat sektsiooni).

Joonis 7. AutoCAD vertikaaltoodete Style Manager dialoog, milles avatud sektsioon List Definitions

AutoCAD Architecture / MEP / Autodesk Civil 3D: Lisaks eelnevale kasutatakse Style Manager dialoogi erinevate omaduste gruppide (Property Set Definitions) loomiseks. Just olulisemad, põhiklassifitseerimisega seotud omadused, on näitena lisatud ka joonise malli. Property Set Definition nimetus (andmemall) algab sektsiooni tähega, kust pärinevad valitud omadused ning seejärel lisatakse number, mis esitab andmemalli valitud omaduste rühma. Seega võib vastavalt vajadusele (infosisunõuetele) koostada erinevaid andmemalle, mis kaasavad erinevaid omadusi ning seega ka erinevat numbrilist osa, et unikaalselt neid rühmasid/andmemalle identsifitseerida. Näiteks üldise klassifitseerimisega seotud omadused on koondatud andmemalli A010 alla, millele võib lisada ka tekstilise osa: A010_Administratiivne (vt joonis 8). See tekstiline osa võiks olla lihtsasti mõistetav (inimloetav) ning mitte segadust tekitav. Samas kui tähe-numbriline osa (A010) on ennekõike masinloetav.

Joonis 8. AutoCAD vertikaaltoodete Style Manager dialoog, milles avatud sektsioon Property Set Definitions

Teisi omaduste gruppe saab genereerida kasutades alusena CCI-EE, RI tabelit.

Tulles nüüd tagasi A010 andmemalli näite juurde või ka klassifitseerimisteema juurde laiemalt, siis lisaks CCI üldklassile kasutame me tihtipeale ka lisatunnust, on siis selleks tüübi number, ID või tähis. Sellist määrangut, kus põhiklassifikaatorile (CCI võtmes – täheline osa) lisandub tüübi number või ID – nimetame me juba viitetunnuseks (ingl reference designation) ja mitte enam klassifikaatoriks. Klassifikaator, tüübi tunnus, ID – need kombineeritakse omavahel lähtuvalt CCI üldjuhendist, infovahetuse nõuetest või kokkuleppel tellijaga.

Näiteks komponendi määratlemiseks, milles on kajastatud ka tema ID ning tüüp, kasutatakse järgmist liitmisskeemi: QQA01%QQA03 (milles QQA on põhiklassifikaator, tähistades akent; 01 kirjeldab aga ID väärtust, 03 omakorda tüübi numbrit). Sellest lähtuvalt on näidismalli lisatud ka omadused nagu AR200_Viitetunnus, mis omakorda kaasab kolme erinevat alamväärtsut (AC### omadust vastavalt klassifitseeritavale objektile, AJ125_IDNumber kui ka AT800_TypeNumber omadust). Tuleb tähele panna, et CCI-EE kontekstis on selge n-ö liitmisreegel pandud paika komponendile, samas kui teistele elementidel on määratud vaid tüübi osa. Seda võib aga laiendada, kus tüübi numbrile lisatakse otsa ka ID number. Näiteks ehitis DD tüübiga 01 ning ID-ga 03 saab viitetunnuse väärtuseks: DD0103 (kahekohalised numbrid kirjutatakse üksteise otsa, kusjuures üldine reegel jääb paika – need on kahekohalised). Property Set Definition aknas on võimalik alamomadusi ka kokku liita ning lisada vahemärke. Allpool näide komponendi korral (vt joonis 9).

Joonis 9. AutoCAD vertikaaltoodete Style Manager dialoog, milles avatud sektsioon Property Set Definitions, näide arvutuslikust omadusest, milles liidetakse kokku üldine klassifikaator, ID number ning tüübi number

Omaduste gruppe (Property Set Definitions) võib ühetaoliselt luua kõikide objektide lõikes, või siis diferentseeritult lähtuvalt Applies To valikutest, kuid sellisel juhul peaks ka omaduste grupi nimetused olema eristuvad, et neid oleks lihtsam kasutada või ka automaatselt rakendada. Teisisõnu, omaduste grupi nimetused tuleb hoolikalt läbi mõelda ja neid samu nimetusi kasutada ka teistes tarkvarades, et mistahes IT-süsteemi kokku tõstes säiliks nende ühetaolisus, mõistetavus. Omaduste gruppe võib liigitada ka projekti staadiumi järgi, ehkki üht ja sama omaduste gruppi võib kasutada ka universaalsena, lihtsalt me ei täida infovälju, mis pole mingiks projekti staadiumiks veel teada.

Allpool näide, CLASSIFICATION sektsioonis määratakse komponendi klassifikaator (vt joonis 10). See kandub automaatselt üle A010_Administratiivne omaduste grupi omaduseks AC175_cciCOcode ja seda väärtust kasutab omakorda AR200_ViitetunnusKomponent (arvutuslik), mis kombineerib muuhulgas ka ID ning tüübi väärtuse. Seega on alloleval pildil näha nii üldine klassifikaator kui oma omaduste grupist tulenev lisainfo.

Joonis 10. AutoCAD vertikaaltoodete Properties dialoog, kus CLASSIFICATION sektsioonis oleme määranud komponendi koodi RLC ja see kandub automaatselt üle A010_Administratiivne sektsiooni

Lisaks viitetunnusele, mis iseloomustab üht konkreetset komponent/elementi, on ka viitetunnusrühm (vt näidet joonisel 11), mis kaasab valitud elemendi kõrgemat kuuluvustaset (nt komponendi puhul tema tehnilist süsteemi, funktsionaalset süsteemi aga ka näiteks ehitist või ruumi).

Joonis 11. CCI-EE viitetunnusrühma selgitav skeem

Järgides eelnevalt toodud põhimõtteid saame komponendid, tehnilised süsteemid jne klassifitseerida, identifitseerida ning lisada neile ka tüübi tunnuse. See kõik asendaks ka varasemalt kasutusel olevaid nimetamise reegleid, sest topelt-süsteemi pole mõtet kasutada. Tõsi, teatud olukordades võib olla vaja siduda varale ka mingi muu ID väärtus, mis lähtub kasutatud IT-süsteemi arhitektuurist ja varade registrist aga see on siis lisaomadusena märgitav, mis aitab informatsiooni üle kanda ühest süsteemist teise. Ja mõistagi võivad mõnes projektis olla kasutusel ka erinevad klassifitseerimissüsteemid paralleelselt, kuid nende vajadus peab olema selgelt defineeritud/teavitatud, et kasutaja ei satuks segadusse.


Autodesk Civil 3D

Autodesk Civil 3D (varasemalt nimetatud ka kui AutoCAD Civil 3D) näol on ennekõike tegemist planeeringutes/teedeehituses või siis üldisemalt infrastruktuuri valdkonnas kasutatava tarkvaraga, mis baseerub AutoCAD platvormil. Tasub rõhutada, et Autodesk Civil 3D võib olla baastarkvaraks mõnele kolmandale tarkvarale (nt Trimble Novapoint), kuid need kolmandad tarkvarad võivad instrastruktuuri tähenduses kasutada alusena ka teisi AutoCAD-põhiseid tarkvarasid (nt AutoCAD, AutoCAD Map 3D), samas tasub veenduda, mis on avatud formaatide (sh LandXML, IFC) eksportimise võimekus neis pealisehitustes kui seda peaks vaja minema.

Nii nagu varasemalt märgitud, lähtume Autodesk Civil 3D juures esmalt Style Manager dialoogist. Kuna Civil 3D defineerib üksjagu lisaobjekti tüüpe, siis on Applies To sektsioon siin laiem. Ülejäänud sektsioone (List Definitions, Property Set Definitions) vaata juba eelnevast sektsioonist, mida siinkohal üle kordama ei hakka.

Seega kui soovime näiteks planeerimise staadiumis klassifitseerida sõiduteed (koridormudelit ei ole veel projekteeritud, lihtsalt sõidutee planeeritud koridor ühe joonena), saame kasutada telgjoone (Alignment) töövahendit ning klassifitseerida selle läbi Ehitised tabeli (CE tabel, vt joonis 12).

Joonis 12. Sõidutee telgjoon klassifitseeritud läbi ehitiste tabeli

Seejärel saame liikuda omaduste grupi lisamise juurde ning täita ära need omadused, mis selleks hetkeks on teada. Klassifitseerimise tähenduses on oluline aga märkida, et kui liigutakse projektiga edasi ja sellest joonest saab juba konkreetne koridormudel, siis me defineerime seda endiselt sama klassifikaatoriga, lihtsalt detailsus on muutunud (saame täita ära rohkem omaduste grupi väärtuseid). See on ka klassifitseerimissüsteemi üks põhiprintsiipe, põhiklassifikaator jääb alati samaks, kuniks antud objekt andmebaasis eksisteerib. Allpool näide, kus sama sõiduteed on klassifitseeritud juba detailsema esitusena ehk koridormudelist lähtuvana (joonis 13).

Joonis 13. Sõidutee koridormudel klassifitseeritud läbi ehitiste tabeli

Lisaks omadustele, mis täpsustuvad, saame ehitise jagada juba ka alamelementideks. Näiteks koridormudeli saab “laiali laotada” ehituselementideks (äärekivi, konstruktsiooni kiht jne). Seega lisame näiteks funktsionaalse süsteemi, tehnilise süsteemi ning komponendi koodi (joonis 14).

Joonis 14. Sõidutee koridormudeli konstruktsioonikiht (asfalt) klassifitseeritud läbi komponentide tabeli

Lisaks ehitise ja selle osa klassifitseerimisele saame CCI-EE kaudu määratleda näiteks projekti staadiumit, selles osalist või kasutatavaid abivahendeid. Samas võib antud informatsiooni kaasata juba ka CDE (ühtne andmeedastusplatvorm) keskkonnas, kus integreeritakse komponendi tüübist lähtuvalt lisainfo automaatselt (nt mis on tüüpilised tegevused, mis on vajalikud, et teatud kindlat objekti/materjali saab välja ehitada/paigaldada jne). Pane tähele, et CCI-EE RI tabeli sisaldab ka neid omadusi unikaalse klassifikaatori kaudu, mida kasutada mistahes IT-süsteemis (joonis 15).

Joonis 15. CCI-EE nn kollaste/punaste tabelite omaduste nimetused

Terviklikus viitkoodis tähistavad need viitkoodi esimest otsa. Samas tasub rõhutada, et alati ei ole vaja kirjutada tervikkoodi, mistõttu just seetõttu on see jagatud erinevateks allosadeks, mis eristatavad kindla vahemärgiga (joonis 16).

Joonis 16. CCI-EE viitetunnuse tervikkoodi esimene ots (nn punastest/kollastest tabelitest tulenev)

Seega kui tuleme tagasi sõidutee näite juurde, mis on planeerimise staadiumis, saame lisada järgmise koodijupi vastavalt omaduse definitsioonile:

AC245_cciPAcode: <PA>EAG (projekteerimisele eelnev protsess, projekti administreerimine, eskiisi koostamine)
AC205_cciRAcode: <RA>ABA (arendajad, kavandajad, planeerija)
AC265_cciPPcode: <PP>### (pole veel määratud, seega jäävad kohatäitjana trellid, ###)

Märkus. Viitetunnuste loomine võib baseeruda erinevatel mallidel. Näiteks, lisaks fikseeritud väärtusele võid soovida lisada ka viite tabelile, kust see pärineb (samas määratleb seda valitud omaduse nimetus nagunii). Teisisõnu, lisaks väärtusele EAG (pane tähele omaduse nimetust eelnevast näitest), mis pärineb tabelist PA, võid soovida kaasata ka tabeli nimetuse koodi: <PA>EAG. Samas tuleb tähele panna, et sellega muutub automaatne viitetunnuse loomine, mistõttu tuleb leida viis, kuidas seda korrigeerida.


Autodesk Revit

Autodesk Revit on ennekõike hoonete, konstruktsioonide ning sisemiste insner-tehniliste lahenduste modelleerimise pakett, mida osaliselt kasutatakse ka väliala modelleerimises (asendiplaan, sillad, müratõkkeseinad jne). Ehkki klassifitseerimisüsteemi saab siin kasutusele võtta ka lihtsalt läbi omaduste defineerimise ja nende täitmise, vaatame siinkohal omaette pluginat, mis võimaldab lihtsamini kaasata olemasoleva klassifitseerimisüsteemi sisu. Selleks on BIM Interoperability Tools koosseisu kuuluv Standardized Data plugin.

Kuidas alustada?

Eeldused: Autodesk Revit kasutamise baasoskus, Project Parameters / Shared Parameters mõistest arusaamine, nende varasem kasutamise oskus.

BIM Interoperability Tools / Standardized Data olemus ja kasutamine

Vaatame esmalt, kuidas lisapluginad aitavad klassifitseerimisüsteemi lihtsamini kasutusele võtta. Laadi alla mall (leitav postituse algusest, MS Excel fail), ava Autodesk Revit, veendu, et oled installeerinud BIM Interoperability Tools töövahendid, kliki: Standardized Data > Assign Classification (või ka Assign Picklist)

Esimesel käivitamisel ei pruugi olla näha nupukest Picklist (vasakus ülaservas).

Kliki esimesel nupul Options ning lisa lisarada, kust võib leida alla laaditud või loodud lisamalle (MS Exceli failid).

Sektsioonis Picklists lisa enda arvutist või võrgukettalt aadressid, kust võib MS Excel faile leida. Allpool lihtsalt näide.

Võib juhtuda, et pead Revit tarkvara uuesti käivitama, et Picklist nupuke ilmuks. Alternatiivina võid kasutada kataloogide märkimist läbi *.ini faili (vt ka Autodesk juhendit), mis peab paiknema asukohas C:\Program Files (x86)\Autodesk\BIT\[Revit versioon] ning sisaldama alljärgnevat sisu:

[Defaults]
ShowPublicDbs=true
LocalDbFolder=C:\01-taltech\30_Projects\CCI-EE\templates\standardized-data

Peale Picklist nupu kuvamist, kliki sellel ning seejärel omakorda Select one now.

My Library sektsioonis kuvatakse eelnevalt märgitud rajal leitavad MS Exceli failid. Vali see variant, mida soovid kasutada. Hetkel valin selle sama malli, mille saab ülemisest osast ka alla laadida.

Peale hiirega valiku tegemist, kliki OK. Seejärel kliki ka Click here to load, et andmebaas laadida.

Järgnevalt saad asuda klassifitseerimise juurde. Ehk siis plugina kaudu laaditakse CCI-EE tabelid ja kuvatakse vastavalt valitud elemendi iseloomule. Tegelikult on 3 põhivaadet (Facility, Element, Space). Esmalt, Facility vaade (kui ühtegi komponenti valitud pole, siis me räägime Ehituskompleksi või Ehitise taseme klassifitseerimisest, ja need liiguvad meil üldjuhul Project Information dialoogi. See sõltub, kuidas parameetreid siduda, muuhulgas, kas tegemist on Type või Instance parameetriga, seetõttu on parameetrite lisamine Revit projekti malli isegi lihtsam tee, kuna selliselt me paneme paika seosed, kus-millist parameetrit soovime näha. Muidugi saame seda teha ka läbi MS Excel malli (Type või Instance) töölehe Parameters. Aga seda siis omaduse tüübi ulatuses.

Kui nüüd esmalt valida paanilt Facility hüpikust kas CCI table CC või CCI table CE, klassifitseerimegi oma ehitise kompleksi/ehitise koodi järgi. Näiteks, valime kompleksina A – Elamukompleks. Seejärel dialoogi allosas Assign. Sarnaselt võime teha ka CCI tabel CE osas, kus valime näiteks AA – Eramu. Jällegi klikime Assign nupul. Antud info on seejärel kuvatud Project Information dialoogis.

Sulge Project Information dialoog. Käivita uuesti klassifitseerimise töövahend, Assign Classification nupust. Pane tähele, et kui mingil hetkel on vaja uuesti klassifitseerida juba olemasolevate koodidega komponente, siis tuleb sul eemaldada linnuke Options > Blanks only. Vastasel juhul muudatust ei teostata.

Kui nüüd aga liigud edasi Picklist sektsiooni ja valid näiteks 3D vaatest mõne elemendi, oletame, et selleks on aken, aktiveeritakse paan Element ning selle all on omakorda hüpik erinevate klassifitseerimissüsteemi alamtabelitega. Saad need nüüd akna puhul ühekaupa täita/valida.

Valime näiteks CCI table CO. Saame kasutada otsingusõna aken, ning seejärel saame kiiremini ka soovitud sektsiooni/koodi juurde. Valime selle ja klikime Assign.

Sulge Standardized Data dialog. Vali aken ning kontrolli selle omadusi. Hetkel on CCI klassifikaatorid kui tüübi parameetrid, seega leitavad Type Properties dialoogist.

Ühel hetkel võid soovida aga kasutada unikaalset parameetrit (ingl instance). Sellisel juhul on ilmselt kõige mõistlikum need muudatused teha ära kasutatavas projekti mallis (näide, *.rte failina leitav ka ülemises sektsioonis). Näiteks omadused võivad olla seotud nii tüübiga kui olla unikaalsed (TypeNumber – tüübiga seotud, IDnumber – unikaalne). Omadusi võid projekti mallist ka lihtsalt oma käimasolevasse projekti tõsta ja seda läbi Manage > Settings > Transfer Project Standards dialoogi (olles eelnevalt avanud nii malli, kust soovid omadusi kopeerida ja lisaks projekti, kuhu soovid neid tuua). Olles seda teinud ja asudes klassifitseerima, pane tähele, et osad omadused on unikaalsed (Properties paletil otse kuvatud) ning osad leitavad Edit Type nupu alt (nagu varasemalt).

IFC eksport ühes klassifitseerimissüsteemist tulenevate koodidega

Enne konkreetse näite juurde minemist peame aru saama, kuidas klassifitseerimiskoode kuvatakse IFC-s. Nii nagu varasemalt sai kirjeldatud, saab ka siin kasutada IfcClassificationReference mahtu, et üldist CCI koodi kuvada. Samas kui ülejäänud omadused kuvatakse teistes sektsioonides.

Selleks, et kaasata IfcClassificationReference seost, on projekti malli lisatud omadus nimetusega AJ300_IfcClassificationReference, kaasame selle omaduse aktiivse projekti IFC Parameters alla. See parameeter seotakse hiljem (enne IFC eksporti) ära IfcClassificationReference omadusega IFC struktuuris.

Peale selle lisamist (ja valikut, kas tegemist on tüübi või unikaalse omadusega) kuvatakse see vastavas sektsionis. Allolevas näites kui tüübi omadus. Selle me täidame viisil, kus esmalt lisame klassifikaatori, seejärel kooloni ning nüüd mõiste. QQA: Aken (mõlemad variandid peaks töötama, kas pannakse peale koolonit tühik või mitte).

Enne IFC eksporti peame veel osutama, kust IfcClassificationReference osa loetakse. Selleks vali File > Export > IFC. Redigeerime <In-Session Setup> seadistust, kuid mõistagi võid selleks ka uue seadete grupi luua. Kliki Modify Setup > Property Sets > Classification Settings…

Saad seejärel sisestada erinevat infot, mis puudutab kasutatavat klassifitseerimissüsteemi (sh tabeli verisoon, veebiaadress, kust see pärineb jne). Pane tähele ka kasti: Classification field name = AJ300_IfcClassificationReference, see mängib olulist rolli IFC struktuuri IfcClassificationReference täitmist.

Märkus. Classification Settings määratakse alljärgnevalt (pane tähele, et IFC 4.3 esitab teatud muudatusi):

IFC 2×3

 • Name – IfcClassification.Name
 • Source (Publisher) – IfcClassification.Source
 • Edition – IfcClassification.Edition
 • Edition date – IfcClassification.EditionDate (ei ekspordita selles versioonis, IFC 2×3)
 • Documentation location – IfcClassificationReference.Location
 • Classification field name – omaduse nimetus, kust klassi kood ning mõiste loetakse (kood: mõiste)

Kui vaadata eksporditud IFC faili, leiame:

 • #38584=IFCCLASSIFICATION(‘Ehituskeskus’,’2022.06.0.1′,$,’CCI-EE’);
 • #38585=IFCCLASSIFICATIONREFERENCE(‘www.ehituskeskus.ee’,’QQA’,’Aken’,#38584);

IFC 4.x (IFC 4.3 toob kaasa mõned muudatused)

 • #27889=IFCCLASSIFICATION(‘Ehituskeskus’,’2022.06.0.1′,$,’CCI-EE’,$,$,$); (erisuste kohta IFC 4.3 kontekstis vaata veebilehte)
 • #27890=IFCCLASSIFICATIONREFERENCE(‘www.ehituskeskus.ee’,’QQA’,’Aken’,#27889,$,$); (erisuste kohta IFC 4.3 kontekstis vaata veebilehte)

Ekspordi IFC fail (veendu, et oleks valitud ka soovitud omaduste grupid) ning vaata IFC faili mõnes vabalt valitud vaaturis/veebiteenuses. Siinkohal näide Trimble Connect kasutamisel.

Pane tähele, et kasutatav IFC vaatur võib eelnevalt kirjeldatud omadusi nimetada erinevalt:

 • Location – www.ehituskeskus.ee – IfcClassificationReference.Location
 • ItemReference – QQA – IfcClassificationReference.ItemReference
 • Name – Window – IfcClassificationReference.Name
 • RelatingClassification.Source – Ehituskeskus – IfcClassification.Source
 • RelatingClassification.Edition – 2022.06.0.1 – IfcClassification.Edition
 • RelatingClassification.Name – CCI-EE – IfcClassification.Name

Pane tähele erinevaid sektsioone (vastavalt valikutes, kuhu omadused suunasid): Identity Data and IfcClassificationReference

Üldjuhul ei peaks me sama infot kahes kohas esitama (eriti olukorras, kus neid saab eraldiseisvalt redigeerida). Seega ei pruugi üldist klassifikaatorit ka Identity Data (või muu valitud grupp, kuhu omadus kuulub) all näidata ning piirduda IfcClassificationReference sektsiooniga. Samas võib duubeldamine olla vajalik just viitetunnuste tegemiseks.

Lisaks tasub tähele panna, et erinevad IFC vaaturid võivad sama infot kuvada erinevat moodi. Näiteks, BIMcollab ei kuva sektsiooni IfcClassificationReference, selle asemel kuvatakse see info esimesel paanil, Summary.

Solibri Anywhere kuvab vastavat infot Classification paani all.

BIMvision kuvab vastavat infot samuti Classification paani all.

Ehitise/kompleksi kontekstis eelnimetatud tarkvarad klassifikaatorit IFC vaaturis ei kuva, kuid see on IFC failis olemas:

#543721=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('AC145_cciCEcode',$,IFCTEXT('AA'),$);
#543722=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('AC150_cciCEterm',$,IFCTEXT('Eramu'),$);

Mis on omakorda seotud IFCBUILDING osaga:

#98=IFCPROJECT('3ZGD7y6S5209$mGLi_sPlj',#20,'001-00',$,$,'Sample House','Project Status',(#93),#90);
#99=IFCPOSTALADDRESS($,$,$,$,('Enter address here'),$,'','Boston','','MA');
#100=IFCBUILDING('3ZGD7y6S5209$mGLi_sPli',#20,'Samuel Macalister sample house design',$,$,#16,$,'Samuel Macalister sample house design',.ELEMENT.,$,$,#99);